De TintelTuin is een jong en bijzonder dynamisch project, ontsproten aan het brein van twee Appeltuin-leerkrachten en een aantal enthousiaste gezinnen.

Onder de vleugels van het GO! namen we in 2009 een droomstart in een boerderij in Goetsenhoven waar de speelplaats een boomgaard was. Er waren geen woorden voor …

Een ietwat ongelukkig huurcontract en een heuse zoekoperatie later zetten we in 2010 voet aan grond in Zoutleeuw. Een beetje onwennig ontdekten we véél ruimere klaslokalen, heel wat groen en een Vinne-achtertuin, een zalige locatie zo dicht bij het authentieke centrum van Zoutleeuw.

Ondertussen groeiden we op een zestal jaar uit tot een volwaardige basisschool van bijna 200 kinderen wie wij verwennen met freinetonderwijs. Er liggen ook uitgetekende plannen op tafel om de speelplaats en het gebouw in te richten zoals Freinet dit zelf zou doen. Weliswaar op deze huidige plek in Zoutleeuw.

Sinds september 2016 werd de freinetmiddenschool, genaamd ‘TintelStroom‘, opgericht op onze campus.

Pedagogische visie

Op eigen wijze eigentijds

De TintelTuin wil op een hedendaagse manier de freinetpedagogie in al zijn aspecten waarmaken door kwaliteitsvol onderwijs te bieden in een boeiende en creatieve omgeving. Onder onze vleugels laten we kinderen opgroeien tot kritische, zelfstandige en gelukkige wereldburgers.
Bij de concrete uitbouw van ons project blijven we trouw aan de originele invarianten van Célestin Freinet. We geven er graag een hedendaagse toets aan door de freinettechnieken op een doordachte wijze te actualiseren.

20151027_140634Bewust gekozen organisatievormen

Kinderen leren van kinderen: leefgroepen, waarbij verschillende leeftijden samen klas vormen, bieden een rijkere kans voor groot en klein om “anders” te leren van elkaar en te groeien in samenwerking. Als organisatievorm opteren we voor de familieverwante Classe Unique bij de kleutergroep, terwijl we in het lager onderwijs kiezen voor graadklassen. Klasoverschrijdende samenwerking wordt wekelijks toegepast in werkwinkels en geeft een speciale dimensie aan toonmomenten en bij weekafsluitingen.

Klein maar ook groot

De kleutergroep eigent zich meteen een authentieke freinetwerking toe : hun praatrondes zijn pareltjes van leren uiten en leren luisteren, waarbij de verslaggever zijn taak ter harte neemt en op leeftijdseigen wijze rapporteert. Zinvol, proefondervindelijk verkennend, zoekend, knutselend en werkend lijkt zowat elk onderwerp binnen hun mogelijkheden te liggen. Het sterke van Classe Unique organisatievorm komt hier tot uiting gezien er respect is voor de bijdrage van élk kind. Kleine en grote kleuters leren op eigen niveau van en met elkaar rond thema’s die ze zelf koesteren en aandragen.

Sterke lagere school accenten

In de lagere school zullen taal, rekenen, wereldoriëntatie en levensbeschouwing vertrekken vanuit de belevingswereld van de kinderen. De inbreng van elk kind tijdens de kringmomenten en de opmerkzaamheid tijdens alledaagse gebeurtenissen koesteren we als een ware schat tot aanbrengen van leerstof. Het is een pure bron inspiratie om ervaringsgericht te leren, om levend te rekenen.
Verhalen & weetjes groeien vaak uit tot werkstukken of worden neergepend in vrije teksten. We maken mekaar warm voor een literaire toets via boekpresentaties en voor een evenwichtig en mooi handschrift reserveren wij ruim de tijd in ons weekschema. Als dat geen leerschool voor onthaasting is…
Klassieke schoolhandboeken vervangen wij door zinvolle werkbundels waar een vleugje van alle disciplines in verwerkt zit. Rekenfiches, de web-applicatie Rekentuin en de Alfabetcode vormen een vanzelfsprekende aanvulling om alles wat het levend leren aanbrengt ook verder in te oefenen op hun niveau.
We willen het denken bij kinderen niet enkel aanscherpen door leerstof aan te bieden, maar ook door kinderen te laten handelen. Cognitieve, emotionele, creatieve en sociale ontwikkeling gaan hand in hand.

Een rugzak om trots op te zijn

 • We respecteren de ontwikkelingsdoelen voor kleuters en de eindtermen lager onderwijs, zoals opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. Deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen vertalen wij naar een leerlijn op schoolniveau, eerder dan op klasniveau. Alle noodzakelijke lesmaterie krijgt dus een plaats, weliswaar minder leeftijdsgebonden dan in het traditioneel onderwijs.
 • Met een goed gevulde rugzak, voorzien van wat extra’s zoals “leren plannen”, presenteertechnieken, computervaring en een flinke dosis sociale vaardigheden bereiden wij onze oudste groep voor op het middelbaar onderwijs. Zo starten zij alvast met een streepje vóór op anderen.

20151209_093120Begeleidend onderwijs

De leerkracht in de TintelTuin is een begeleider die tussen de kinderen staat, hen nieuwsgierig maakt, kansen biedt, hen de weg toont en de juiste vragen leert stellen, hen helpt structureren, en samen met hen op (onder)zoek gaat. In de geborgenheid van de klas mag én kan elk kind zichzelf zijn. Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving is voor ons een essentieel uitgangspunt.

Lievelingskleur groen

De TintelTuin houdt van groen: de kinderen steken samen met leerkrachten én ouders de handen uit de mouwen om liefdevol te zorgen voor plant en dier.
We dragen er zorg voor dat de kinderen de natuur écht mogen ervaren in hun spel van elke dag waarin ze ervaren wat het is om al spelend vrij te zijn.
Dit alles vertaalt zich eveneens in gezond, duurzaam en ecologisch werken en feesten, zonder fanatiek of dogmatisch te zijn. Groot en klein trachten in de klaswerking deze levenswijze zoveel mogelijk een plaats te geven. Elk individueel gezin sluit hier op een gezonde wijze bij aan.

Samen is beter

Kinderen en leerkrachten bouwen samen met ouders aan een mooie schoolgemeenschap. De democratie van morgen wordt voorbereid door een democratie op school. Een praatronde waar niet alleen gepraat maar ook actief geluisterd wordt, de klasraad en de kinderschoolraad zijn vaste waarden in de TintelTuin.
Dit democratisch uitgangspunt wordt eveneens weerspiegeld in het schoolorganogram en in de tintelse VZW die door ouders wordt bestuurd. Budgetten van de VZW worden pragmatisch aangewend om dromen en doelstellingen van de school mee te helpen realiseren.

Coöperatief

De TintelTuin is een coöperatieve leef- en werkgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders ernstig worden genomen en samen verantwoordelijkheid dragen. De opvoedkundige relatie tussen leerkracht en leerlingen berust op wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
Kinderen krijgen volop de kans om verantwoordelijkheid te nemen, een eigen mening te vertolken en elkaar waar mogelijk te helpen. We leren van en met elkaar.

Vele handen maken werk lichter

De slagzin “Elk gezin vliegt erin” illustreert dat we van alle ouders een actieve deelname aan het schoolleven verwachten. Elke ouder zal tijdens of buiten de schooluren effectief meewerken aan het schoolgebeuren.

buiten spelen5Ruimte voor meer

Vanuit onze eigen werking, vanuit de kracht van het aanwezige talent en voelsprietgewijs zijn er al heel wat zaden ontkiemd die een brede(re) schoolwerking mogelijk maken. We zien onze school immers graag evolueren naar een plaats waar gezinnen een gemeenschap kunnen vormen en tevens duurzame, zinvolle relaties kunnen uitbouwen met de lokale (Zoutleeuwse) gemeenschap.
We streven ernaar een school te zijn die kleur heeft. We zullen een actieve rol op ons nemen om een zo breed mogelijk maatschappelijk beeld te representeren, zonder onderscheid naar klassen of rassen. In de TintelTuin wordt inclusief onderwijs als een rijkdom ervaren.

Engagement

Eenieder, zowel leerkrachten als ouders én kinderen, verbindt er zich toe actief mee te werken aan een klimaat waarbinnen we deze visie kunnen waarmaken.

Kinderparticipatie

Visie op schoolraad

Wekelijks op een vast tijdstip is er schoolraad. Een schoolraadploeg bestaat uit telkens twee leerlingen per kIas en 1 leerkracht en vergadert een aantal weken samen. Ook de oudste kleuters zijn vertegenwoordigd. Na een aantal weken neemt een nieuwe vrijwillige schoolraadploeg het over.

De schoolraad begint met een rondje. Zo is er ruimte voor een persoonlijke ontmoeting voor we onze rol als vertegenwoordigers van de klasraad innemen. Tijdens de schoolraad zijn kinderen spreekbuis voor hun klasgroep, maar er is ook ruimte voor eigen meningen. Dit leren splitsen maakt dat kinderen situaties vanuit een breder standpunt leren zien. Wat heb ik nodig? Wat heeft de klasgroep nodig? Wat heeft de school nodig?

In de schoolraad worden dingen besproken die het leven in de schoolgemeenschap aanbelangen. Afspraken en ideeën over de speelplaats, de dieren, de toiletten, … het leven op school dat verder gaat dan het leven in een klasgroep en klaslokaal. We praten met de kinderen en ontdekken hoe zij het leven op school ervaren, welke problemen, mogelijkheden, oplossingen en groeikansen ze zien.

Kinderen ontdekken dat er bepaalde afspraken en positieve acties nodig zijn om harmonisch samen te leven. Ze brengen zelf situaties aan die afspraken of actie vereisen en de besluiten worden samen verwoord . Op die manier zijn de afspraken geen wetten van hogerhand, maar betekenisvolle besluiten waar we voor ieders welbevinden samen voor kiezen.

Sommige problemen of voorstellen hebben ook nood aan praktische oplossingen. Hoe kan ieder vanuit zijn kracht een steentje bijdragen? We zoeken naar een luchtige en zinvolle aanpak. Op die manier ontstaat gedeeld leiderschap .

Doorheen de tijd zijn er een aantal basisafspraken gegroeid die aan het begin van het schooljaar opnieuw worden doorgenomen. Daarbuiten proberen we zo weinig mogelijk nieuwe afspraken te maken maar steeds aanspraak te doen op de bestaande afspraken en gezond verstand. Het bespreken van het probleem op zich biedt reeds een groot stuk van de
oplossing. Te complexe afspraken kan niemand onthouden en zijn daardoor niet duurzaam.

Na elke schoolraad gaat het verslag ter bespreking naar de klasraad. In dat verslag staan de besluiten van ons overleg geformuleerd. Dat kunnen acties zijn die we ondernemen, afspraken, of gewoon een open vraag om eens over door te praten.

Je kan uiteraard niet met al je zorgen of ideeën op de schoolraad terecht. In de eerste plaats worden kinderen gestimuleerd zelf initiatief te nemen om hun problemen op te lossen. Lukt dit niet, of is er op het moment zelf niet genoeg ruimte of gepaste steun, dan kan er in de klasraad over gesproken worden. Pas als het probleem een probleem is dat alle kinderen van de school aanbelangt, belandt het op de schoolraad.

Via de schoolraad krijgen kinderen meer zicht op de structuur en de werking van onze school. Zo wordt er gebouwd aan het coöperatief waarop onze werking steunt.

Bijvoorbeeld:

 • “De kinderen willen graag een boomhut”
 • >> Kan dat?
  Overleg leerkrachten en coördinatie, kinderen, veiligheidsadviseur, scholengemeenschap
 • >> Er is geld nodig
  ZW Tinteltuin, sponsoring, ?
 • >> Wie gaat ze bouwen?
  Klusploeg en vrijwillige ouders aanspreken, werkwinkels
 • >> Hoe communiceren we communicatiekanalen:
  website, tintelflits, verslaggeving,…

Daar waar mensen samen dromen begint de realiteit. De stem van onze kinderen is de stem van de toekomst. Op deze manier constructief werken aan en beschouwen van samen-leven bereidt hen voor op daadkracht, een open visie en een stem in de samenleving van de toekomst.

Omgeving

De Omgeving

Klassieker kan een schoolgebouw er niet uit zien … maar schijn bedriegt!

Binnenin geeft het gebouw immers een verrassend ruime indruk. Grote klaslokalen en ruime gangen zijn een geschenk voor elke freinetleerkracht én voor de kinderen natuurlijk.

Buiten, buiten en nog eens buiten. We hechten veel belang aan het heerlijk buitenspelen en schrikken niet voor een kleine plensbui. Wie het droog wil houden of even geen zon wil (je zegt het maar …) vindt zijn ding wel onder de overdekte speelplaats.

De zorg voor de dieren (er zijn momenteel konijnen, kippen en een haan) wordt gedragen door klas die de taak boer en boerin van de week heeft.

Het tuinieren is dan eerder iets wat bij een werkwinkel of kleuteratelier thuishoort. En met die eieren en die groenten kan je uiteraard koken of je kan ze verkopen (en aan het rekenen gaan …).

Eénwieleren of skaten, fietsen of rennen … de speelplaats is alleszins tintels genoeg om iedereen zijn ding te laten doen.

De TintelTuin is trouwens bezig met de realisatie van een groen masterplan waarmee we ‘den buiten’ eens flink wil aanpakken.  Iedere leerkracht heeft een deelgebied van de speelplaats uitgekozen en leerlingen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een groep naar keuze.  Met de dromen en wensen van de kinderen gaan we samen aan de slag: het wilgenproject, de boomhut, de moestuin, de kleuterspeelplaats, de buitenklas, een insectenhotel, het fietsparcours … .

Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search