Onder ‘huiswerk’ in de lagere school verstaan we elke taak die de leerling na schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klasleerkracht: leesopdrachten, schrijfopdrachten, rekenoefeningen, opzoekopdrachten, studeeropdrachten, …

Huiswerk dient niet om de onderwijsleertijd te verlengen. Alle leerplandoelen dienen binnen de toebedeelde onderwijstijd gerealiseerd te worden.
In de TintelTuin vinden we dat huiswerk zinvol en gedifferentieerd moet zijn, beperkt in tijd. Voor individuele en extra inoefening zoekt de leerkracht, samen met kinderen/ouders, de beste oefenmomenten.

Huistaken moeten zelfstandig door de kinderen kunnen gemaakt worden, zonder de hulp van ouders. Zelfstandig werk (weekwerk) dat niet klaar is, wordt in het werkplan geschreven en wordt in het weekend thuis afgewerkt. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het weekwerk afgewerkt is in de klas.

Het werkplan gaat op vrijdag mee naar huis zodat ouders het weekwerk kunnen opvolgen en handtekenen voor gezien.

Zinvol Huiswerk?

 Wat vinden we wel zinvol huiswerk?

 • Wat moet gememoriseerd of geautomatiseerd worden kort inoefenen (sommen, tafels, minuutlezen,Rekentuin…)
 • Vrijetijdslezen
 • Een tekst die ’s anderendaags behandeld wordt al eens vooraf lezen
 • Informatie verzamelen voor een onderzoek of werkstuk (vb. maaltijdendagboek bijhouden, vogeltelling in tuin of buurt, mediagebruik in kaart brengen, buurman interviewen, …)
 • Kleine opdrachten waarbij leerlingen uitgedaagd worden om wat ze leerden in de klas in hun eigen omgeving te gaan herkennen en toetsen.
Huiswerk 1e Graad

Het gewone huiswerk dat voor de hele klas is, wordt door de leerkracht vooraf uitgelegd en via het
werkplan of met een huiswerkmap meegegeven. De leerkracht stelt een huiswerktaak samen met de belangrijkste leerstof die in de loop van die week aan bod kwam en waarbij na inoefening in de klas nog eens extra herhaling nodig is.
Er wordt elke donderdag huiswerk meegegeven, gedifferentieerd in hoeveelheid en indien nodig ook in leerstof. Deze huistaak dient op maandag afgewerkt afgegeven te worden.

Bedoeling van deze huiswerktaak is dat:

• kinderen gerichte inoefening krijgen, zodat thuis niet op een andere wijze wordt geoefend dan in de klas wordt aangeleerd
• snelle feedback geven aan de kinderen over de leerstof van afgelopen week.

Letterdoos en leesmap gaan mee naar huis om te automatiseren. Vooral voor lezen en de sommen automatiseren is dagelijks even kort oefenen aangeraden.
Als een kind hiervoor extra inoefening nodig heeft, wordt dit afgesproken met de ouders.

Huiswerk 2e Graad
 •  Voor automatiseren van maal -en deeltafels : dagelijks kort oefenen
 • Inhaalwerk : afwerken van zelfstandig werk (volgens eigen werkplan) dat niet klaar is op het einde van de week
 • Rekentuin : hoofdrekenen oefenen, minimum 2x per week de basistuin
 • Dit wordt gevraagd door de leerkracht en afgesproken met ouders als hun kind dit nodig heeft : lezen oefenen, rekenoefeningen vb. breuken, cijferen,…
 • Eventueel voorbereiden boekpresentatie: 3e leerjaar mag één maken (moet niet), voor het 4eleerjaar is wel één boekpresentatie verplicht.
 • Af en toe na voorstelling van een project: instuderen van belangrijkste leerinhouden die in deklas op afgesproken moment getoetst worden.Als een kind hiervoor extra inoefening nodig heeft, wordt dit afgesproken met de ouders.
Huiswerk 3e Graad
 •  Inhaalwerk : afwerken van zelfstandig werk (volgens eigen werkplan) dat niet klaar is op het einde van de week
 • Frans : de nieuwe woordenschat en spraakkunst best elke dag wat oefenen
 • Rekentuin: (hoofdrekenen oefenen, minstens 1x per week)
 • Boekpresentatie voorbereiden (5e en 6e lj)
 • Thesis (= eindwerk: groot werkstuk over eigen gekozen onderwerp)
 • Af en toe na voorstelling van een project: instuderen van belangrijkste leerinhouden die in de klas op afgesproken moment getoetst worden.
 • Actuaboek
 • Informatie verzamelen voor onderzoeken
Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search