Ouderparticipatie

Een van de kerngedachten van freinetonderwijs is dat het schoolleven een schoolcoöperatie veronderstelt. Iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap draagt dus zijn of haar steentje bij tot het realiseren van de freinetvisie. Door ouderparticipatie wordt extra expertise aan de schoolwerking toegevoegd. Ook wordt het algemeen welbevinden van de kinderen bevorderd: ouders en leerkrachten leren elkaar beter kennen en creëren zo samen de juiste omstandigheden om kinderen optimaal te laten groeien. Dankzij constructieve ouderparticipatie kunnen leerkrachten des te beter hun kernopdracht waarmaken: kwaliteits- en zinvol freinetonderwijs aanbieden voor alle kinderen. Door de ondersteuning van het pedagogisch project maken we samen school!

De visie op ouderparticipatie in de TintelTuin (zie de belangrijkste krijtlijnen hieronder) vertrekt vanuit een definitie zoals die door een grote groep ouders ontwikkeld en mee onderschreven is:

“Ouderparticipatie is zinvol samenwerken vanuit een positief engagement, naar eigen vermogen en goesting. Deze samenwerking tussen ouders en team is gestroomlijnd, dynamisch en ondersteunt het freinetonderwijs dat onze kinderen aangeboden krijgen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij cruciaal.”

Iedereen voor Tintelend engagement!

Corona

Ook in coronatijden willen we samen school maken. Omdat het belangrijk blijft dat ouders mee werken, mee denken, mee bouwen, hopelijk van dichtbij, desnoods vanop een grotere fysieke afstand. We vragen net als andere jaren jullie engagement en bekijken samen hoe de invulling hiervan eventueel wijzigt doorheen het jaar.

We zorgen voor een draaiboek met afspraken volgens de huidige richtlijnen. Dit wordt aangepast indien nodig.

Verzekering

Om vrijwilligers te beschermen heeft de vzw een verzekering afgesloten “Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen”. Hiervoor moeten we jaarlijks het aantal deelnemers aan vzw activiteiten doorgeven om onze polisbijdrage te bepalen. Daarom zouden we jullie willen vragen bij deelname aan een vzw activiteit om zeker altijd de aanwezigheidslijsten te tekenen die de WG coördinator voorbereidt. Dit is ook verplicht om een accident te kunnen aangeven.

Daarnaast willen we nog meegeven dat mensen die een uitkering krijgen moeten aangeven aan hun uitbetalingsinstelling dat ze zich als vrijwilliger voor de vzw inzetten, zie de details hiervoor op de RVA website.

Engagement

Elke ouder ondersteunt de schoolwerking volgens eigen vermogen. We geloven in de gezamenlijke kracht van een gemotiveerde en positief ingestelde oudergroep. Door de interesses en expliciet aangegane verantwoordelijkheden centraal bij te houden – zonder daarbij controlerend te willen optreden –  zullen we gericht kunnen communiceren als er vanuit het team een bepaalde vraag komt.

Schoolniveau versus klasniveau

De ouderhulp op schoolniveau wordt georganiseerd en gecommuniceerd door de vzw. Nele Peeters (mama van Lisa, Margo en Fran) zal ervoor zorgen dat steeds alle gegevens beschikbaar zijn om op concrete vragen te kunnen inspelen. Zij staat in nauw contact met alle coördinatoren en verantwoordelijken die alles ‘op het terrein’ in goede banen leiden.

De ouderhulp op klasniveau wordt in handen genomen en gecommuniceerd via de klasvergaderingen en klasouders. Door deze directe communicatie is de actieve betrokkenheid groot en zal de organisatie van klasgebonden (en soms klasoverschrijdende) activiteiten vlot verlopen.

Engagement van lange duur  versus meer sporadische ondersteuning

Voor bepaalde ouderhulp is een langlopend engagement nodig van minimum 2 jaar. Van ouders die zich hiervoor opgeven, verwachten we dat ze de aangegane verantwoordelijkheid voor een langere periode ook opnemen. Voor andere engagementen vragen we om dit een jaar op te nemen, wat niet wil zeggen dat je op elke activiteit aanwezig moet zijn. Je engageert je om er zoveel mogelijk te zijn en communiceert hierover met de coördinator.

Daarnaast zijn er een aantal activiteiten in de TintelTuin waarbij ouders op sporadische basis hulp kunnen bieden. Voor deze ‘losse’ ouderhulp wordt dus geen langdurig engagement verwacht, maar spring je eerder op specifieke momenten bij. Deze taken zullen eerder klassikaal bekeken en gevraagd worden; zoals kleuterzwemmen, uitstappen,… .

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

Onderstaand vind je de soorten ouderhulp in een notendop. Voor contactpersonen en data kan je het ouderparticipatie document raadplegen, dat in je mailbox zit en op het intranet te raadplegen is.

Lid VZW-Bestuur
De vzw vertegenwoordigt de volledige oudergroep. Ze beheert de financiële ouderbedragen en bekijkt in samenspraak met het team hoe en waar deze middelen kunnen ingezet worden ter ondersteuning van de freinetvisie van de TintelTuin. De vzw organiseert ook de ouderparticipatie in nauwe samenwerking met het team. Het bestuur komt ongeveer om de 2 maanden samen met de werkgroepcoördinatoren en een lid van het team.

Het vzw-bestuur communiceert en overlegt met alle TintelTuin-ouders tijdens de Algemene Vergaderingen (AV’s). Informatie over de werking en verwezenlijkingen kan je lezen in het TintelBlad of via de verslagen van vergaderingen op de website.

Lid Pedagogische Raad

De Pedagogische Raad ondersteunt het team met de uitwerking en voorbereidingen m.b.t. visie. Ze vergadert maandelijks met 2 leerkrachten en de coördinator voor het verder uitwerken en verduidelijken van teksten over pedagogische visie en andere schoolgebonden aangelegenheden.

Gespreksthema’s rond onderwijs, freinetvisie en opvoeding worden voorbereid voor de inhoudelijke invulling op TintelCafés.

Lid Schoolraad

Omschrijving: De Schoolraad is een adviserend overlegorgaan bestaande uit verkozen ouders, leerkrachten en coördinator. Tijdens regelmatige vergaderingen worden adviezen besproken, oplossingen gezocht m.b.t. noden, middelen, organisatie en infrastructuur om onze school verder uit te bouwen en te vertegenwoordigen in de RvB van onze scholengroep. De Schoolraad bewaakt ook de samenwerking tussen de verschillende overlegorganen van de TintelTuin.

Een coördinator van een werkgroep is een aanspreekpunt, zorgt voor verslaggeving en foto’s, maakt een budgetplanning, coördineert en delegeert het werk, zorgt voor een gehandtekende namenlijst voor de verzekering (activiteiten buiten de schooluren, via de vzw) en overlegt de jaarplanning met de vzw en de andere WG-coördinatoren.
We verwachten dat je als ouder minstens 1 jaar in de TintelTuin bent om in aanmerking te komen als werkgroepcoördinator.

Als coördinator participeer je ook aan de bijeenkomsten met het vzw-bestuur, alle andere werkgroepcoördinatoren en een teamlid. Op TintelCafés en de Algemene Vergaderingen van de vzw informeren de coördinatoren regelmatig over hun werkgroep.

Coördinatie van de ouderparticipatie, overzicht bewaren en aansturen,  oproepen plaatsen, overleg met vzw, team, contactpersonen en WG-coördinatoren.

De hulpcoördinator kan de taak van de coördinator eventueel het volgende jaar overnemen..

WG-Klus

Met de WG klus helpen we mee met klusjes in de klassen, op de speelplaats, onderhoud gebouw,… We brengen afval, overschotten klusdagen en andere rommel naar het containerpark en onderhouden de fietsen van de Tinteltuin.

WG-Groen

We onderhouden de moestuin, realiseren het groen masterplan, verfraaien en vergroenen de speelplaats, … In de vakanties tijdens droge periodes geven we soms water aan de nieuwe aanplantingen. Meestal zijn dit halve dagen. Werkdagen worden soms verplaatst afhankelijk van het weer en het werk.

WG-Feest

Het feestconcept dat vorig schooljaar geïntroduceerd werd blijft behouden. Elke graad en de oudergroep van de kleuters organiseert 1 feest. Op vraag van de ouders van de kleuters wisselen we wel twee feesten, zodat de kleuterouders niet eerst aan bod komen.

Feesten zijn de ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, om een gemeenschap te vormen, samenhorigheid te creëren. Nog beter is om samen een feest te organiseren, samen de handen uit de mouwen te steken.

Als groep organiseer je het feest van het begin tot het einde (concept, plannen, aankopen, hulp bij bar, klaarzetten en opruim). Uiteraard krijg je hierbij de hulp van WG Feest. Om dit mogelijk te maken, willen we onze kerngroep uitbreiden tot 7 kernleden. We zoeken per groep (kleuters, 1ste graad, 2de graad, 3de graad) dus nog 1 extra ouder (4 in totaal).

We zoeken iemand extra die de taak van Stijn kan overnemen in het schooljaar 2021-2022. Functie: bestellingen drank, voorraad drank bijhouden, budget WG Feest beheren, bijhouden van alle inkomsten en uitgaven. De bedoeling is dat deze persoon dit schooljaar alles mee volgt zodat een overname gemakkelijk verloopt

WG-Infrastructuur

Deze ouders kunnen vakkundige kennis delen en denken mee na op welke manier het schoolgebouw en de omliggende omgeving aangepast kan worden aan de noden van de school en de kinderen. Ze helpen om plannen op te maken, bouwdossiers op te stellen, speelplaatsplannen op te maken en te overleggen met het team, de oudergroep (VZW) en de Scholengroep..

WG-Communicatie

Binnen de WG communicatie wordt intern een rolverdeling afgesproken. De WG communicatie staat in voor de website (het regelmatig aanvullen van rubrieken op de website, zowel voor het publieke gedeelte als het afgeschermde gedeelte), lay-out (opmaken en onderhoud van het TintelBoekje, allerlei drukwerk), beheer van foto’s. en wat praktische zaken ( flyers verspreiden, borden bestickeren, etc)

Wat we heel hard kunnen gebruiken zijn vlotte en enthousiaste pennen. Deze Redactiehulp houdt in: teksten (her)schrijven voor het Tintelblad over wat er gaande is binnen de school/VZW, iedereen oproepen om te informeren, timing afspreken, foto’s verzamelen, nieuwe ideeën lanceren,…

Daarnaast is er nog het Communicatieplan: praktische uitwerking van de communicatie-lijnen en – plan (vanuit de DenkTank) om de communicatie naar ouders helder en rechtlijnig te krijgen.

WG-Financiën

De werkgroep financiën staat in voor de algemene opvolging van de vzw financiën: deskundig advies, boekhoudkundige aangiftes, opstellen en opvolging jaarlijks budget, jaarlijks financieel verslag, opvolging kasklassen, opvolging betaling ouderbijdragen, boekhouding algemeen, beheer rekeningen, …

WG-Instroom

Als lid van de werkgroep ben je aanspreekpunt voor nieuwe ouders, bied je logistieke en informatieve ondersteuning bij inschrijvingen en infoavonden, overleg je met de school-coördinator m.b.t. het inschrijvingsbeleid en verzorg je rondleiding en onthaal van nieuwe gezinnen. We zijn vooral op zoek naar iemand die zich overdag kan vrijmaken en regelmatig aanwezig is op school – en ook vooral naar ouders van kleuters omdat die meer op de hoogte zijn van die werking en makkelijker aanspreekbaar zijn voor nieuwe ouders.

WG-Poets

Het GO! voorziet in een wekelijkse poetsbeurt van de hele school door Miranda. Onze ervaring leert dat creatieve freinet-klassen daarnaast af en toe een doorgedreven poetsbeurt verdienen.

Er zijn vijf poetsmomenten per jaar, m.n. elk laatste weekend van de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantiepaasvakantie en grote vakantie. We poetsen de kasten van binnen en van buiten, nemen tafels, stoelen en banken onder handen… m.a.w. we gaan er grondig tegenaan! Als dit met een grote groep ouders gedaan wordt, vliegen we erdoor en komen kinderen en leerkrachten na elke vakantie in een frisse schoolomgeving terecht. Het is wel niet altijd mogelijk om je de klas van je kind(eren) toe te wijzen om te poetsen. Per poetsbeurt zoeken we telkens 30 ouders.

WG-Brede School & Onze Buurt

Als school vinden we het belangrijk dat onze kinderen leren omgaan met de diversiteit van de samenleving. Door verder te kijken dan ‘de muren’ van de TintelTuin, kunnen ze in contact komen met heel veel verschillende mensen. Kinderen gingen reeds zelf aan de slag om contacten te leggen met buren tijdens een buurtwandeling. Maar wij zouden de TintelTuin niet zijn als we bij dit project ook ouders zouden willen betrekken, want ook zij kunnen ons helpen om de school ‘breder’ te maken

WG-Duurzaamheid

Op welke manier kan de vzw bewust omgaan met aspecten als mobiliteit, energie, biodiversiteit, consumptie en afval? De nieuwe werkgroep duurzaamheid werkt een actieplan uit om te zien met welke acties we een tandje bij kunnen steken. Daarna zal de werkgroep die acties uitwerken of opvolgen zodat onze activiteiten en aankopen de duurzaamheidstoets zullen doorstaan.

Dossierbehandelaar(ster)/Administratieve Kracht

Functie voor enthousiaste M/V met doorgroeikansen. Ter ondersteuning van de domeinen infrastructuur/ Den Buiten en cultuur, werkt deze persoon aan een subsidiedossier. Dit door de expertise van de betrokken werkgroep vast te leggen in een kort verslag en communicatie met subsidieverlenende overheden (gemeente, provincie, …) te voeren. Dit werk kan prima van thuis uit gebeuren. Af en toe overleg en rondgang op het TT domein horen er ook zeker wel bij.

Poortjeswacht

Om 15u25u stipt sta je een half uurtje aan het poortje om te bewaken wie er met wie mee naar huis gaat en om ervoor te zorgen dat kinderen nooit zonder begeleiding de schoolpoort verlaten. Voor elke weekdag hebben we een ouder nodig, die de poortjeswacht voor zijn/haar rekening neemt.

We verwachten wel de nodige verantwoordelijkheidszin om vlot te communiceren en een andere poortjeswachter in te schakelen als er belet is.

Twee leerkrachten houden volgens het toezichtrooster bij einde schooldag ook mee een oogje in het zeil onder het afdak en in de buurt van het poortje.

Busbegeleiding op dinsdag

Om de twee weken is het teamvergadering, waardoor Koen de rode bus niet kan begeleiden. Kan jij je als ouder soms wel vrijmaken en wil je dus gerust aan de hand van een doodle systeem enkele dinsdagochtenden of dinsdagavonden opvangen?

De rode bus vertrekt ’s morgens om 8u op de parking aan de sporthal van het Houtemveld en is om 8u30 aan de TintelTuin. ’s Avonds rijdt de bus in de andere richting. Hij vertrekt om 15u30 aan de TintelTuin en is om 16u op zijn bestemming. Natuurlijk krijg je dan ook telkens een liftje terug…

Verloren Spullen

Je bekommert je afwisselend met enkele andere ouders wekelijks om de verloren spullen. Regelmatig dwaal je eens door gang en zaal en verzamel je al het rondslingerend materiaal. Vuile handschoenen, modderfleece, verdwaalde sok, … je steekt ze even in de wasmachine en zorgt dat deze spullen terug bij de eigenaar(tje)s terechtkomen. Vóór een vakantieperiode doe je een oproep of je organiseert maandelijks een winkeltje of een verloren-spullen-wasdraad waar iedereen overzichtelijk terugvindt wat verloren was… .  Niet geclaimde spullen breng je nadien naar de kringloopwinkel, of je speelt kringloopwinkel op school.

In het begin van het jaar spreken we onderling af hoe we het samen aanpakken

Was

Afwisselend met enkele andere ouders neem je elke week op vrijdag de schoolwas (handdoeken, vodden, de wasmanden op elk verdiep…) mee naar huis om te wassen.  Maandag breng je de lading dan fris gewassen terug naar de keuken.

Ondertussen is er ook een wasmachine en droogrek op school, daar kan je ook gebruik van maken.

In het begin van het jaar spreken we onderling af hoe we het samen aanpakken.

Klasouder

Alle leerkrachten kiezen aan het begin van het nieuwe schooljaar hun klasouder die het praktische reilen en zeilen van het klasgebeuren mee in goede banen leidt, de communicatie verzorgt en oproepen verspreidt aan de ouders van hun klas

Werkgroep Werkwinkels

Op maandag (ongeveer om de twee weken) organiseren de klassen van het lager onderwijs een klasoverschrijdende werkwinkel.

Ragna verzamelt het aanbod. De kinderen kiezen dan uit verschillende activiteiten die aangeboden worden. Elke leerkracht neemt één activiteit voor zijn/haar rekening en we zoeken nog verscheidene ouders die (eventueel in een beurtrol) een activiteit naar keuze kunnen begeleiden met een groep van ongeveer 15 kinderen.

Als mogelijke werkwinkels denken we bv. aan wandelen, dansen, zingen, handwerk (naaien, breien, haken…), koken, yoga, creatief atelier (boetseren, schilderen…). Eén werkwinkelactiviteit is tuinieren in samenspraak met Evi (verantwoordelijke leerkracht voor de moestuin).

In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Coordinator Kleuterateliers

De coördinator van de kleuterateliers coördineert de afspraken rond organisatie, materialen en voorbereiding in samenwerking met de deelnemende ouders en in overleg met Diewke.

Werkgroep Kleuterateliers

Eén keer per maand op een woensdagvoormiddag organiseren we klasoverschrijdende ateliers voor de kleuters. Iedere kleuterleerkracht verzorgt een atelier en daar bovenop zoeken we ook nog ouders die een activiteit zelfstandig kunnen begeleiden met een groepje kleuters: knutselen, koken, wandelen, zingen, tuinieren, …

In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Zwemmen met de kleuters

Je gaat op een namiddag mee zwemmen met klas van je kleuter om te helpen aan- en uitkleden en mee te gaan in het zwembad van Sint-Truiden.

Boterhammen Hulp

De kleuterleerkrachten hebben graag assistentie bij de boterhammenlunch en bij het netjes houden van de klas na de maaltijd. In beide kleuterklassen kunnen ze hulp gebruiken van ouders die op een vaste dag in de week (af te stemmen met de leerkracht)  telkens van 11u45 tot 13u00 aanwezig kunnen zijn.

Leesouder

Minuutlezen en véél lezen vinden we erg belangrijk op onze school. Daarom zoeken we voor elke klas van de 1ste graad 6tal leesouders en voor elke klas van de 2degraad een 2tal . We verwachten dat je met de groep leesouders afstemt zodat er elke week een leesouder is die een uurtje vrij kan maken om beurtelings met een kind van de groep het lezen te oefenen en mee te helpen opvolgen.

In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Indien je niet kan, zoek je zelf eerst een vervanger tussen de andere ouders die leesouder  zijn of je laat het tijdig weten aan de klasleerkracht zodat die voor vervanging kan zorgen.

Leesmoment af te spreken met de klasleerkrachten.

Taalouder Frans

Frans lezen en spreken willen we graag meer oefenen op school. Daarom zoeken we voor de 3de graad enkele taalouders. We verwachten dat je met de andere taalouders onderling afstemt zodat er elke week een taalouder is die een uurtje tijd vrij kan maken om met een kind het lezen en spreken te oefenen. De kinderen van het zesde leerjaar schrijven ook al eigen tekstjes. Misschien kan jij die mee helpen verbeteren. In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Nieuwe Ideeën

We creëren ook graag ruimte voor ouders die nieuwe enthousiaste ideeën hebben. We merken immers dat niet elk idee vlot in de ene of de andere werkgroep past. Heb je dus een groot of klein idee dat we vanuit de vzw zouden kunnen vormgeven of financieren, klop dan gerust aan bij het vzw-bestuur (vzw@tinteltuin.be). Het bestuur bekijkt dan met jou hoe de vzw hier leven in kan blazen.

Talenten en Kundes

Heb jij een bepaald indrukwekkend of piepkleinfijn talent? Heb je een boeiend beroep? Misschien heb je expertise in procesbegeleiding, ben je imker, ben je een kei in dansen of yoga, of heb je een eindeloze interesse in het heelal. We horen graag wat jullie talenten en kundes zijn.

Bedankt om dit ook in te vullen in het digitaal formulier.

We bezorgen deze info ook aan het team en bij een specifieke vraag proberen we de juiste match te vinden.

Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search