Eén van de kerngedachten van freinetonderwijs is dat het schoolleven een schoolcoöperatie veronderstelt. Iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap draagt dus zijn of haar steentje bij tot het realiseren van de freinetvisie. Door ouderparticipatie wordt extra expertise aan de schoolwerking toegevoegd. Ook wordt het algemeen welbevinden van de kinderen bevorderd: ouders en leerkrachten leren elkaar beter kennen en creëren zo samen de juiste omstandigheden om kinderen optimaal te laten groeien. Dankzij constructieve ouderparticipatie kunnen leerkrachten des te beter hun kernopdracht waarmaken: kwaliteits- en zinvol freinetonderwijs aanbieden voor alle kinderen. Door de ondersteuning van het pedagogisch project maken we samen school!

De visie op ouderparticipatie in de TintelTuin vertrekt vanuit een definitie zoals die samen in 2017 door een grote groep ouders ontwikkeld en mee onderschreven is:

“Ouderparticipatie is zinvol samenwerken vanuit een positief engagement, naar eigen vermogen en goesting. Deze samenwerking tussen ouders en team is gestroomlijnd, dynamisch en ondersteunt het Freinetonderwijs dat onze kinderen aangeboden krijgen. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij cruciaal.”

Elke ouder ondersteunt de schoolwerking volgens eigen vermogen. We geloven in de gezamenlijke kracht van een gemotiveerde en positief ingestelde oudergroep. Het vzw-bestuur verzamelt de opgegeven interesses & talenten van ouders en houdt expliciet aangegane verantwoordelijkheden centraal bij. De vzw coördineert het goede verloop ervan zonder daarbij controlerend of dwingend te willen optreden. Zo kan er gericht worden gecommuniceerd als er vanuit het team een bepaalde vraag komt.

Tijdens het eerste TintelCafé van het schooljaar kan je kennis maken met andere ouders van de verschillende werkgroepen en overlegorganen. Je krijgt dan ook meer info over ouderparticipatie en de schoolwerking.

Dit is meteen het uitgelezen moment om je interesses en talenten waarvoor je als ouder de school en de klassen wil ondersteunen, kenbaar te maken.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is zinvol samenwerken vanuit een positief engagement, naar eigen vermogen en goesting. Deze samenwerking tussen ouders en team is gestroomlijnd, dynamisch en ondersteunt het freinetonderwijs dat onze kinderen aangeboden krijgen.

Via onderstaand formulier kunt je jouw keuzes aanduiden voor de Ouderparticipate van het schooljaar. Aarzel zeker niet om meerdere vormen van ouderhulp aan te duiden! Voor de organisatie van het engagement van bijna 200 ouders is het een enorme meerwaarde wanneer we kunnen rekenen op een aantal multi-inzetbare ouders.

Hartelijk dank voor je Tintelend engagement!

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

Onderstaand vind je de soorten ouderhulp in een notendop. Voor contactpersonen en data kan je het ouderparticipatie document raadplegen, dat in je mailbox zit en op het intranet te raadplegen is.

Lid VZW-Bestuur
De vzw vertegenwoordigt de volledige oudergroep. Ze beheert de financiële ouderbedragen en bekijkt in samenspraak met het team hoe en waar deze middelen kunnen ingezet worden ter ondersteuning van de freinetvisie van de TintelTuin. De vzw organiseert ook de ouderparticipatie in nauwe samenwerking met het team. Het bestuur komt ongeveer om de 2 maanden samen met de werkgroepcoördinatoren en een lid van het team.

Het vzw-bestuur communiceert en overlegt met alle TintelTuin-ouders tijdens de Algemene Vergaderingen (AV’s). Informatie over de werking en verwezenlijkingen kan je lezen in het TintelBlad of via de verslagen van vergaderingen op de website.

Lid Pedagogische Raad

De Pedagogische Raad ondersteunt het team met de uitwerking en voorbereidingen m.b.t. visie. Ze vergadert maandelijks met 2 leerkrachten en de coördinator voor het verder uitwerken en verduidelijken van teksten over pedagogische visie en andere schoolgebonden aangelegenheden.

Gespreksthema’s rond onderwijs, freinetvisie en opvoeding worden voorbereid voor de inhoudelijke invulling op TintelCafés.

Lid Schoolraad

Omschrijving: De Schoolraad is een adviserend overlegorgaan bestaande uit verkozen ouders, leerkrachten en coördinator. Tijdens regelmatige vergaderingen worden adviezen besproken, oplossingen gezocht m.b.t. noden, middelen, organisatie en infrastructuur om onze school verder uit te bouwen en te vertegenwoordigen in de RvB van onze scholengroep. De Schoolraad bewaakt ook de samenwerking tussen de verschillende overlegorganen van de TintelTuin.

Een coördinator van een werkgroep is een aanspreekpunt, zorgt voor verslaggeving en foto’s, maakt een budgetplanning, coördineert en delegeert het werk, zorgt voor een gehandtekende namenlijst voor de verzekering (activiteiten buiten de schooluren, via de vzw) en overlegt de jaarplanning met de vzw en de andere WG-coördinatoren.
We verwachten dat je als ouder minstens 1 jaar in de TintelTuin bent om in aanmerking te komen als werkgroepcoördinator.

Als coördinator participeer je ook aan de bijeenkomsten met het vzw-bestuur, alle andere werkgroepcoördinatoren en een teamlid. Op TintelCafés en de Algemene Vergaderingen van de vzw informeren de coördinatoren regelmatig over hun werkgroep.

Coördinatie van de ouderparticipatie, overzicht bewaren en aansturen,  oproepen plaatsen, overleg met vzw, team, contactpersonen en WG-coördinatoren.

De hulpcoördinator kan de taak van de coördinator eventueel het volgende jaar overnemen..

WG-Klus

Met de WG klus helpen we mee met klusjes in de klassen, op de speelplaats, onderhoud gebouw,… We brengen afval, overschotten klusdagen en andere rommel naar het containerpark en onderhouden de fietsen van de Tinteltuin.

WG-Groen

We onderhouden de moestuin, realiseren het groen masterplan, verfraaien en vergroenen de speelplaats, … In de vakanties tijdens droge periodes geven we soms water aan de nieuwe aanplantingen. Meestal zijn dit halve dagen. Werkdagen worden soms verplaatst afhankelijk van het weer en het werk.

WG-Infrastructuur

Deze ouders kunnen vakkundige kennis delen en denken mee na op welke manier het schoolgebouw en de omliggende omgeving aangepast kan worden aan de noden van de school en de kinderen. Ze helpen om plannen op te maken, bouwdossiers op te stellen, speelplaatsplannen op te maken en te overleggen met het team, de oudergroep (VZW) en de Scholengroep..

WG-Communicatie

Binnen de WG communicatie wordt intern een rolverdeling afgesproken. De WG communicatie staat in voor de website (het regelmatig aanvullen van rubrieken op de website, zowel voor het publieke gedeelte als het afgeschermde gedeelte), lay-out (opmaken en onderhoud van het TintelBoekje, allerlei drukwerk), beheer van foto’s. en wat praktische zaken ( flyers verspreiden, borden bestickeren, etc)

Wat we heel hard kunnen gebruiken zijn vlotte en enthousiaste pennen. Deze Redactiehulp houdt in: teksten (her)schrijven voor het Tintelblad over wat er gaande is binnen de school/VZW, iedereen oproepen om te informeren, timing afspreken, foto’s verzamelen, nieuwe ideeën lanceren,…

Daarnaast is er nog het Communicatieplan: praktische uitwerking van de communicatie-lijnen en – plan (vanuit de DenkTank) om de communicatie naar ouders helder en rechtlijnig te krijgen.

WG-Financiën

De werkgroep financiën staat in voor de algemene opvolging van de vzw financiën: deskundig advies, boekhoudkundige aangiftes, opstellen en opvolging jaarlijks budget, jaarlijks financieel verslag, opvolging kasklassen, opvolging betaling ouderbijdragen, boekhouding algemeen, beheer rekeningen, …

WG-Instroom

Als lid van de werkgroep ben je aanspreekpunt voor nieuwe ouders, bied je logistieke en informatieve ondersteuning bij inschrijvingen en infoavonden, overleg je met de school-coördinator m.b.t. het inschrijvingsbeleid en verzorg je rondleiding en onthaal van nieuwe gezinnen. We zijn vooral op zoek naar iemand die zich overdag kan vrijmaken en regelmatig aanwezig is op school – en ook vooral naar ouders van kleuters omdat die meer op de hoogte zijn van die werking en makkelijker aanspreekbaar zijn voor nieuwe ouders.

WG-Poets

Het GO! voorziet in een wekelijkse poetsbeurt van de hele school door Miranda. Onze ervaring leert dat creatieve freinet-klassen daarnaast af en toe een doorgedreven poetsbeurt verdienen.

Er zijn vijf poetsmomenten per jaar, m.n. elk laatste weekend van de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantiepaasvakantie en grote vakantie. We poetsen de kasten van binnen en van buiten, nemen tafels, stoelen en banken onder handen… m.a.w. we gaan er grondig tegenaan! Als dit met een grote groep ouders gedaan wordt, vliegen we erdoor en komen kinderen en leerkrachten na elke vakantie in een frisse schoolomgeving terecht. Het is wel niet altijd mogelijk om je de klas van je kind(eren) toe te wijzen om te poetsen. Per poetsbeurt zoeken we telkens 30 ouders.

WG-Brede School & Onze Buurt

Als school vinden we het belangrijk dat onze kinderen leren omgaan met de diversiteit van de samenleving. Door verder te kijken dan ‘de muren’ van de TintelTuin, kunnen ze in contact komen met heel veel verschillende mensen. Kinderen gingen reeds zelf aan de slag om contacten te leggen met buren tijdens een buurtwandeling. Maar wij zouden de TintelTuin niet zijn als we bij dit project ook ouders zouden willen betrekken, want ook zij kunnen ons helpen om de school ‘breder’ te maken

WG-Duurzaamheid

Op welke manier kan de vzw bewust omgaan met aspecten als mobiliteit, energie, biodiversiteit, consumptie en afval? De nieuwe werkgroep duurzaamheid werkt een actieplan uit om te zien met welke acties we een tandje bij kunnen steken. Daarna zal de werkgroep die acties uitwerken of opvolgen zodat onze activiteiten en aankopen de duurzaamheidstoets zullen doorstaan.

Dossierbehandelaar

Functie voor enthousiaste M/V met doorgroeikansen. Ter ondersteuning van de domeinen infrastructuur/ Den Buiten en cultuur, werkt deze persoon aan een subsidiedossier. Dit door de expertise van de betrokken werkgroep vast te leggen in een kort verslag en communicatie met subsidieverlenende overheden (gemeente, provincie, …) te voeren. Dit werk kan prima van thuis uit gebeuren. Af en toe overleg en rondgang op het TT domein horen er ook zeker wel bij.

Schoolniveau – Trimester

Verloren Spullen

Je bekommert je gedurende één trimester wekelijks om de verloren spullen. Regelmatig dwaal je eens door gang en zaal en verzamelt al het rondslingerend materiaal. Vuile handschoenen, modderfleece, verdwaalde sok, … je steekt ze even in de wasmachine en zorgt dat deze spullen terug bij de eigenaar(tje)s terechtkomen. Vóór een vakantieperiode doe je een oproep via de TintelTijd of je organiseert maandelijks een winkeltje of een verloren-spullen-wasdraad waar iedereen overzichtelijk terugvindt wat verloren was… . Niet geclaimde spullen breng je nadien naar de Kringloopwinkel.

Was

Gedurende één trimester neem je elke week op vrijdag de schoolwas (handdoeken, vodden, de wasmanden op elk verdiep…) mee naar huis om te wassen. Maandag breng je de lading dan fris gewassen terug naar de keuken.
In het begin van het jaar spreken we onderling af hoe we het samen aanpakken.

Dierenverzorging

Leerkrachten organiseren een beurtrol om in de vakanties voor de dieren te zorgen. Men stelt een doodle op waarbij je jezelf kan opgeven om op enkele dagen de dieren op school van eten en water te voorzien. We zoeken ouders die gedurende 1 of 2 vakanties en schoolvrije dagen deze taak mee kunnen uitvoeren

Vliegende Hulp

Heb je veel zin en ook wel een beetje tijd om je in te zetten voor de vzw (en kan je niet goed kiezen)? Geef je dan op als losse hulp. Sommige ouders zijn zo onmisbaar om de dagelijkse werking te dragen, maar vallen niet onder een duidelijk afgelijnde ouderhulp. Zij duiken steeds op om onverwachts te rijden, de Sint te begeleiden, en in te springen waar nodig. Ook zulke vliegende hulp is dus meer dan welkom.

Klasouder

Alle leerkrachten kiezen aan het begin van het nieuwe schooljaar hun klasouder die het praktische reilen en zeilen van het klasgebeuren mee in goede banen leidt, de communicatie verzorgt en oproepen verspreidt aan de ouders van hun klas.

Werkgroep Werkwinkels

Op 2 dinsdagnamiddagen per maand (13u00-15u00) organiseren de klassen van het lager onderwijs een klasoverschrijdende werk-winkel. Elke leerkracht neemt één activiteit voor zijn/haar rekening en we zoeken nog diverse ouders die (eventueel in een beurtrol) een activiteit naar keuze kunnen begeleiden met een groep van ongeveer 15 kinderen.

Als mogelijke werkwinkels denken we bv. aan wandelen, dansen, zingen, handwerk (naaien, breien, haken…), koken, yoga, creatief atelier (boetseren, schilderen…). Eén werkwinkel-activiteit is tuinieren in samenspraak met de verantwoordelijke leerkracht van de moestuin.

Coördinator Kleuterateliers

De coördinator van de kleuterateliers coördineert de afspraken rond organisatie, materialen en voorbereiding in samenwerking met de deelnemende ouders en in overleg met de verantwoordelijke.

Werkgroep Kleuterateliers

Eén keer per maand op een woensdagvoormiddag organiseren we klasoverschrijdende ateliers voor de kleuters. Iedere kleuterleerkracht verzorgt een atelier en daar bovenop zoeken we ook nog ouders die een activiteit zelfstandig kunnen begeleiden met een groepje kleuters: knutselen, koken, wandelen, zingen, tuinieren, …
In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Musical

De derde graad maakt om de twee jaar een musical en ook dit jaar is het weer zover. We zoeken creatieve ouders op vlak van muziek, kostuums, rekwisieten, drama…

Klasniveau – Trimester

Leesouder

Minuutlezen en véél lezen vinden we erg belangrijk op onze school. Daarom zoeken we voor elke klas van de 1ste graad 3 leesouders en voor elke klas van de 2degraad 1 leesouder. We verwachten dat je wekelijks minstens een uurtje tijd vrij kan maken om beurtelings met een kind van de groep het lezen te oefenen en mee te helpen opvolgen. In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.
Indien je niet kan, zoek je zelf eerst een vervanger tussen de andere ouders die leesouder zijn of je laat het tijdig weten aan de klasleerkracht zodat die voor vervanging kan zorgen.

Taalouder Frans

Frans lezen en spreken willen we graag meer oefenen op school. Daarom zoeken we voor de 3de graad een leesouder. We verwachten dat je wekelijks een uurtje tijd vrij kan maken om met een kind het lezen en spreken te oefenen. De kinderen van het zesde leerjaar schrijven ook al eigen tekstjes. Misschien kan jij die mee helpen verbeteren. In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Leesouder

Minuutlezen en véél lezen vinden we erg belangrijk op onze school. Daarom zoeken we voor elke klas van de 1ste graad 3 leesouders en voor elke klas van de 2degraad 1 leesouder. We verwachten dat je wekelijks minstens een uurtje tijd vrij kan maken om beurtelings met een kind van de groep het lezen te oefenen en mee te helpen opvolgen. In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.
Indien je niet kan, zoek je zelf eerst een vervanger tussen de andere ouders die leesouder zijn of je laat het tijdig weten aan de klasleerkracht zodat die voor vervanging kan zorgen.

Taalouder Frans

Frans lezen en spreken willen we graag meer oefenen op school. Daarom zoeken we voor de 3de graad een leesouder. We verwachten dat je wekelijks een uurtje tijd vrij kan maken om met een kind het lezen en spreken te oefenen. De kinderen van het zesde leerjaar schrijven ook al eigen tekstjes. Misschien kan jij die mee helpen verbeteren. In het begin van het jaar hebben we een startvergadering om kennis te maken, de werking toe te lichten en een agenda op te stellen.

Zwemmen met de kleuters

Je gaat op een namiddag mee zwemmen met klas van je kleuter om te helpen aan- en uitkleden en mee te gaan in het zwembad van Sint-Truiden.

Hulp en vervoer bij daguitstappen

Omdat freinetwerking vooral ervaringsgericht is, worden er vaak uitstappen gedaan met de klas. Deze kunnen niet altijd lang op voorhand gepland worden. De leerkrachten en klasouders zorgen ervoor dat het niet steeds dezelfde ouders zijn die helpen bij uitstappen, zodat iedereen die wenst eens kan meegaan.

Je hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn, soms is het gewoon ook handig om mensen te hebben die het vervoer voor hun rekening nemen.

Hulp bij onderzoekjes

Omdat er zoveel te leren en te ontdekken valt, zijn er vaak verscheidene onderzoekjes in de klas lopende, zowel in de kleuterklassen als in de lagere school. We verwachten van ouders niet dat ze specialist zijn in onderwerpen van de onderzoeken en het ganse onderzoek in handen nemen.

We verwachten eerder dat je het doel van je hulp vooraf overlegt met de klasleerkracht. Je gaat aan de slag met enkele kinderen (een onderzoeksgroep) door bv. samen een tekst te lezen, een tekst voor te lezen, de inhoud van teksten te verduidelijken, een reeds geschreven tekst te verbeteren, praktische ondersteuning te bieden bij werken op de pc, …

Contacteer ons

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search